Ochrana osobných údajov

1. Ako chránime vaše osobné údaje

Cieľom týchto Zásad spracúvania osobných údajov určených pre návštevníkov webových stránok www.tvareslobody.sk, ktoré vydala spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., IČO 35 848 863, so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, je informovať návštevníkov o tom, aké osobné údaje a na aké účely o nich spoločnosť O2 a prevádzkovateľ webu spracúva a tiež informovať o tom, aké práva dotknuté osoby v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov majú.

Technický servis a prevádzku webových stránok www.tvareslobody.sk zabezpečuje spoločnosť TRIAD s.r.o., so sídlom Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, IČO: 35931141, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka. č. 35700/B (ďalej len „spoločnosť TRIAD“).

Tieto Zásady sú vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ( "Nariadenie" alebo "GDPR") na účely zabezpečenia informačnej povinnosti spoločnosti O2 ako Prevádzkovateľa podľa čl. 13 GDPR.

2. Účely, právne dôvody a doby spracúvania osobných údajov

 1. Účel spracúvania osobných údajov

  Webové stránky www.tvareslobody.sk („webová stránka“) je interaktívny on-line pamätník, kde je možné v období 15.10.2018-16.11.2018 identifikovať a označiť sa na konkrétnej fotografii a pridávať vlastné údaje v rozsahu
  • Meno a Priezvisko
  • Povolanie v období Novembra 89
  • Mesto, odkiaľ pochádza
  • Mesto, kde sa zúčastnila udalostí v Novembri 1989
  • Dátum, kedy sa zúčastnila udalostí v Novembri 89 (nepovinné)
  • Dobovú fotografiu približne z obdobia 1989 (nepovinné)
  • Krátky text súvisiaci so spomienkami na udalosti Novembra 1989 (nepovinné)
  • Telefónne číslo kvôli overeniu prostredníctvom SMS
  • E-mail (nepovinné)
  Na webovej stránke budú od 15.10.2018 po dobu 13 mesiacov zverejňované fotografie s uvedenými osobnými údajmi danej osoby, na ktorých sa návštevníci webových stránok identifikujú, a tiež osobné údaje, ktoré návštevníci z vlastného rozhodnutia na webovú stránku dobrovoľne pridajú prostredníctvom webového formulára.

  V prípade, že návštevníci webových stránok identifikujú na fotografiách tretiu osobu, majú možnosť jej obsah zdieľať, aby sa identifikovala. V prípade, že sa návštevník rozhodne tretiu osobu identifikovať sám a poskytnúť tak jej osobné údaje, ich poskytnutím spoločnosti O2 a spoločnosti TRIAD vyhlasuje, že sa tieto tretie osoby oboznámili s týmito zásadami spracúvania osobných údajov. Spoločnosť O2 ani spoločnosť TRIAD neuverejnia meno ani priezvisko, prípadne ďalšie osobné údaje Vami identifikovanej tretej osoby na webovej stránke do okamžiku než ona sama nebude mať možnosť Vaším prostredníctvom sa na tejto webovej stránke zoznámiť s týmito informáciami o ochrane osobných údajov. Výnimku tvorí situácia, keď sa identifikovaná osoba už bohužiaľ nie je schopná sama s informáciou zoznámiť, pretože nežije a situácia, kedy sa tretia osoba z akýchkoľvek iných objektívnych dôvodov s týmito zásadami nemôže zoznámiť (napríklad v rozpore s týmito zásadami označíte tretiu osobu ako seba a nepošlete jej odkaz na základe ktorého sa s týmito pravidlami môže zoznámiť). Vzhľadom k tomu, že na tieto tretie osoby nemáme kontaktné údaje a nie sme schopní rozpoznať chovanie užívateľa webovej stránky v rozpore s pravidlami, tak sa poskytnutie týchto informácií ukazuje ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie. Pokiaľ sa však dotknutá osoba, alebo jej dedičia rozhodnú, že neuverejnenie týchto osobných údajov je v súlade s ochranou práv, slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, bude im vyhovené. Týmto projektom by sme sa však chceli poďakovať aj týmto tretím osobám za ich pomoc pri budovaní demokracie.

  Osobné údaje, ktoré sú obsahom materiálov, teda spoločnosť O2 a spoločnosť TRIAD získavajú buď priamo od dotknutých osôb, ktorých sa týkajú, alebo od iných osôb (najmä rodinní príslušníci, priatelia, známi) disponujúcich materiálmi, ktoré ich pridajú na webovú stránku.

 2. Právny základ spracúvania osobných údajov

  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ich spracúvanie sa bude uskutočňovať na základe súhlasu, ktorý dotknutá osoba bude môcť kedykoľvek odvolať na emailovej adrese info@tvareslobody.o2.sk. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním.

  V prípade, že sa dotknutá osoba identifikuje na niektorej z fotografií a nebude súhlasiť s jej zverejnením, môže kedykoľvek požiadať o vymazanie danej fotografie prostredníctvom e-mailovej adresy info@tvareslobody.o2.sk. Táto fotografia bude následne bezodkladne vymazaná, najneskôr však do 5 pracovných dní.

  Spracúvanie osobných údajov osôb, ktoré priamo nepridali materiály na webovú stránku, ale ktorých osobné údaje sú obsahom pridaných materiálov, bude založené na ustanovení § 78 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, ako spracúvanie nevyhnutné na umelecké účely, ktoré sleduje webová stránka www.tvareslobody.sk. V prípade, že spoločnosť O2 alebo spoločnosť TRIAD nadobudne podozrenie, že takéto spracúvanie by mohlo

  porušovať právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia, alebo že nám bude takéto podozrenie oznámené, spracúvanie bude okamžite ukončené. Podobizne a obrazové snímky používame bez privolenia fyzických osôb primeraným spôsobom pre umelecké účely. Vzhľadom k tomu, že chceme aby použitie podobizne a obrazového záznamu nebolo v rozpore s Vašimi oprávnenými záujmami na ochranu súkromia, môžeme na Vašu žiadosť fotografiu, alebo jej časť zmazať.

 3. Príjemcovia osobných údajov a prenos do tretín krajín

  Osobné údaje budú zverejnené na webovej stránke ww.tvareslobody.o2.sk, budú teda prístupné všetkým, ktorí navštívia webovú stránku. Materiály budú ukladané na serveroch na území EÚ, nebude dochádzať k ich prenosu do tretích krajín.

 4. Doba uchovávania osobných údajov

  Osobné údaje budú spracúvané po dobu uverejnenia webovej stránky, t.j. od 15.11.2018 do 17.11.2019. V prípade odvolania súhlasu bude spracúvanie osobných údajov bezodkladne ukončené.

3. Spracúvanie cookies

V prípade, že má dotknutá osoba vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracúvame o ňom záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach spoločnosti O2, a to na účely zabezpečenia lepšieho prevádzky internetových stránok O2 a na účely internetovej reklamy spoločnosti O2. Vo svojom prehliadači môžete ukladanie cookies zakázať.

4. Informácie o právach dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba má v prípade, že je identifikovanou, alebo identifikovateľnou fyzickou osobou a preukáže svoju totožnosť, nižšie uvedené práva. Tieto práva je nutné uplatniť akýmkoľvek spôsobom voči Prevádzkovateľovi. Uvedené práva je možné realizovať len vo vzťahu k osobným údajom, pri ktorých je nepochybné, že patria žiadateľovi – dotknutej osobe. V prípade ochrany súkromia osoby ktorá zomrela môžu právo na výmaz fotografie žiadať jej dedičia, a to podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka.

 1. Právo na prístup k osobným údajom

  Podľa čl. 15 GDPR dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa nasledujúce práva:
  • získať potvrdenie, či spracúva osobné údaje,
  • získať informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracúvania, o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu, podať sťažnosť u dozorného úradu, ďalej právo na informácie o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ,
  • získať kópiu osobných údajov v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 2. Právo na opravu nesprávnych údajov

  Podľa čl. 16 GDPR má dotknutá osoba právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré o ňom budú spoločnosti O2 a TRIAD spracúvať.

 3. Právo na výmaz

  Podľa čl. 17 GDPR dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak spoločnosť O2 nepreukáže oprávnené dôvody pre spracúvanie týchto osobných údajov.

 4. Právo na obmedzenie spracúvania

  Podľa čl. 18 GDPR má dotknutá osoba do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracúvania, ak bude popierať správnosť osobných údajov, dôvody ich spracúvanie alebo ak podá námietku proti ich spracúvaniu, a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@tvareslobody.o2.sk.

 5. Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania

  Podľa čl. 19 GDPR dotknutá osoba má právo na oznámenie zo strany spoločnosti O2 v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, bude spoločnosť O2 informovať každého príjemcu s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti dotknutej osoby môže spoločnosť O2 poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch.
 6. Právo na prenosnosť osobných údajov

  Podľa čl. 20 GDPR má dotknutá osoba právo vyžiadať si od spoločnosti O2 osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol spoločnosti O2 na základe súhlasu a ktoré sa spracúvajú automatizovane, a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom f ormáte, a ďalej právo žiadať o preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

 7. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

  Podľa čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti O2.

  V prípade, že spoločnosť O2 nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, spoločnosť O2 spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Námietku je možné poslať na e-mailovú adresu info@tvareslobody.o2.sk.

 8. Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

  Súhlas so spracúvaním vašich údajov na môžete kedykoľvek odvolať na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle zaslaným na e-mailovú adresu infotvareslobody.o2.sk.

 9. Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

  Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, ak máte pocit, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov.


O2 Slovakia, s.r.o. má určenú zodpovednú osobu podľa čl. 37 Nariadenia GDPR, ktorú je možné kontaktovať:

O2 Slovakia, s.r.o.
Zodpovedná osoba
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Pri požiadavkách na uplatnenie práv dotknutých osôb podľa čl. 15 až 22 GDPR (§ 19 až 30 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) v súvislosti so spracovaním osobných údajov dodržujte prosím vždy spôsob, ktorý je uvedený v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov, alebo všeobecných Zásadách o ochrane osobných údajov spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. uverejnených na webovom sídle spoločnosti www.o2.sk pri, a to pri konkrétnom práve pre jeho uplatnenie, a neposielajte prosím tieto konkrétne požiadavky na kontakty Zodpovednej osoby. Zodpovedná osoba nie je riešiteľom žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb podľa čl. 15 až 22 GDPR. Vašim žiadostiam sa budú venovať naši poverení zamestnanci.